Mae The Reading Agency yn elusen sy’n defnyddio darllen i fynd i’r afael â rhai o heriau mawr symudedd cymdeithasol, iechyd a llesiant meddyliol ac unigedd. Bob blwyddyn mae’r sefydliad yn cyrraedd 1.4 miliwn o bobl dros y DU gyda chefnogaeth 13,817 o sefydliadau partner, gan sicrhau fod pawb yn darllen eu ffordd i fywyd gwell. Y Nadolig hwn, mae The Reading Agency wedi ei ddewis fel un o’r elunesau fydd yn cael eu cynnwys yn Apêl Nadolig The Times 2019.

Bydd yr Apêl Nadolig yn canolbwyntio ar waith yr elusen ar unigrwydd a darllen, gan roi sylw i’r rhaglen ysbrydoledig, Ffrindiau Darllen. Lansiwyd Ffrindiau Darllen, a ariannir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn 2017, ac mae’r cynllun yn mynd i’r afael ag unigrwydd trwy ddefnyddio darllen i ddechrau sgyrsiau a chreu cysylltiadau cymdeithasol i bobl. Mae’r cynllun yn defnyddio grym rhannu stori mewn llyfrgelloedd, carchardai, cartrefi gofal, canolfannau cymunedol a chaffis adfer.

Dywedodd Karen Napier, Prif Weithredwr The Reading Agency: “Rydym wrth ein boddau fod ein cynllun am gael ei gynnwys yn Apêl Nadolig The Times. Dyma gyfle arbennig i roi sylw i’r effaith y gall darllen ei gael ar fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol. Fel elusen, rydym wedi ymrwymo ein hunain i sicrhau fod gan bawb yr offer sydd eu hangen arnynt i ddarllen eu ffordd i fywyd gwell, ac mae ein rhaglen Ffrindiau Darllen yn brawff o’r effaith y gall darllen ei gael.”

Mae astudiaeth gan  The Co-op a’r British Red Cross wedi dangos fod dros 9 miliwn o bobl dros y DU yn unig drwy’r amser neu am ran helaeth o’r amser[1], ac mae’r Nadolig yn gyfnod pan mae hyn yn dod i’r amlwg. Y llynedd, fe gomisiynodd The Reading Agency Demos i gyflawni ymchwil annibynnol i effaith darllen ar rai o faterion mwyaf cymdeithas. Roedd yd adroddiad, A Society of Readers, yn rhagweld y bydd dros saith miliwn o bobl dros 60 oed yn byw ar eu pen eu hunain[2], ac y bydd bywydau bron i ddwy filiwn o bobl yn cael eu cwtogi oherwydd unigrwydd[3].

Mae Ffrindiau Darllen yng Nghymru wedi ei ddatblygu a’i redeg gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, a ymunodd â’r rhaglen yn 2017. Mae’r cynllun yn cael ei gyflawni gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Gwasanaethau Llyfrgell Conwy ymysg lleoliadau eraill.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae darllen yn weithred greadigol yn ei hanfod, ac mae Ffrindiau Darllen yn rhoi’r cyfle i rai o’n hunigolion mwyaf ynysig rannu mwynhâd mewn darllen. Yma yn Llenyddiaeth Cymru, rydym yn credu y dylai pawb allu cymryd rhan yn y celfyddydau llenyddol, ond nid pawb sy’n cael yr un cyfle i wneud hynny. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod, trwy’r bartneriaeth hon â The Reading Agency, yn gallu ymestyn y cyfle hwn i unigolion yng Nghymru, ac yn hynod falch fod The Times wedi dewis rhannu ei effaith a’i werth â’u darllenwyr y Nadolig hwn.”

Erbyn hyn mae gan Ffrindiau Darllen 45 prosiect dros y DU sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd drwy gydol y flwyddyn. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r cynllun wedi cyrraedd dros 1,500 o gyfranogwyr a 200 o wirfoddolwyr trwy 21 prosiect lleol. Mae data dadansoddiadol wedi darganfod y byddai 94% o gyfranogwyr Ffrindiau Darllen yn argymell y cynllun i eraill, a bod 90% o wirfoddolwyr yn awyddus i barhau â’r gwaith. Mae The Reading Agency yn gobeithio y bydd Apêl Nadolig The Times yn ysbrydoli darllenwyr i helpu’r elusen i barhau â’u gwaith hollbwysig sy’n mynd i’r afael â heriau mawr bywyd trwy rym anhygoel darllen.

[1]   Co-op and the British Red Cross (2016) Trapped in a bubble

[2]  Hilhorst, S, et al. (2018) A Society of Readers Demos

[3]  Hilhorst, S, et al. (2018) A Society of Readers Demos

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sadaf Rasheed ar 0207 324 2553 neu comms@readingagency.org.uk

Notes to editors

About The Reading Agency 

The Reading Agency is a national charity that tackles life’s big challenges through the proven power of reading. We work closely with partners to develop and deliver programmes for people of all ages and backgrounds. The Reading Agency is funded by Arts Council England.  www.readingagency.org.uk 

Reading Friends is a nationwide programme developed by The Reading Agency and with seed funding from the National Lottery Community Fund. The programme is delivered in partnership with organisations across England, Northern Ireland, Scotland and Wales. Reading Friends is an intergenerational programme that empowers, and connects people experiencing loneliness by starting conversations through reading.  www.readingfriends.org.uk  

Literature Wales is the national company for the development of literature in Wales. Our vision is a Wales where literature empowers, improves and brightens lives. We work in Welsh, English and bilingually across Wales, and have offices in Llanystumdwy and Cardiff. Our mission is to inspire communities, develop writers, and celebrate Wales’ literary culture by: increasing the accessibility and impact of creative writing for participants in Wales; enabling early career writers to engage with opportunities to hone and diversify their skills; and strengthening the range, reach and reputation of Wales’ writers. Literature Wales is a registered charity, (number 1146560) and works with the support of Arts Council of Wales and Welsh Government. Lleucu Siencyn is the Chief Executive. Our patron is Philip Pullman.


Ymunwch â'n rhestr e-bost

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr, trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

Ymunwch â'n rhestr e-bost