Skip to content
Learn more

Reading Friends

Cynnal prosiect Ffrindiau Darllen

Mae’r dudalen hon ar gyfer sefydliadau cymunedol a llyfrgelloedd cyhoeddus a hoffai ddechrau cynnal Ffrindiau Darllen a dod yn rhan o’r gymuned Ffrindiau Darllen. Ar hyn o bryd, dim ond sefydliadau sy’n gallu cynnal Ffrindiau Darllen, nid unigolion, gan fod angen i ni wneud yn siŵr bod polisïau a gweithdrefnau priodol ar waith i gadw pawb yn ddiogel.

Mae pawb sy’n gysylltiedig yn Ffrind Darllen, ond mae gennym ni i gyd rolau gwahanol. Mae’r Cydlynydd Ffrindiau Darllen yn ganolog i bob prosiect Ffrindiau Darllen, ac yn sicrhau ei fod yn cael ei gynnal yn ddidrafferth. Maen nhw hefyd yn recriwtio a chefnogi ffrindiau darllen gwirfoddol a staff i gynnal sesiynau.

Gadewch i ni ddweud ychydig yn fwy wrthych am Ffrindiau Darllen, pam mae’n bwysig a beth mae arnoch ei angen i ddechrau’ch prosiect.

Ehangodd yr Asiantaeth Ddarllen trwy wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yn Lloegr yn 2021, gyda chymorth gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Rydym yn gweithio ar fodelau eraill fel bod sefydliadau eraill yn gallu cymryd rhan. Os ydych yn sefydliad gwahanol, cofrestrwch eich diddordeb, a byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwn ehangu ymhellach.

Cofrestrwch eich diddordeb

Beth ydyw?

Mae Ffrindiau Darllen yn cysylltu pobl trwy ddefnyddio darllen i gychwyn sgyrsiau, gan ddarparu cyfleoedd i gyfarfod â phobl eraill, rhannu straeon, gwneud ffrindiau newydd, a chael hwyl. Mae’n creu cysylltiadau cymdeithasol ac yn defnyddio ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gyfeirio at ddiddordebau a hobïau i annog pobl i siarad.

Gwyliwch Yarn Natter Blether a Ffrindiau Darllen yng Nghymru i weld rhai o’n cyfranogwyr a gwirfoddolwyr a gyfarfu wyneb yn wyneb cyn Covid ac edrychwch ar ein hadran rhannu straeon ar gyfer mwy. Mae prosiectau wedi bod yn cynnal Ffrindiau Darllen dros y ffôn ac yn rhithwir fwyfwy yn ystod y pandemig.

Darllenwch ein Hegwyddorion Arweiniol i gael gwybod beth sy’n ein gwneud yn wahanol! Nid grŵp darllen traddodiadol mohonom ac nid oes angen i’r bobl sy’n cymryd rhan yn Ffrindiau Darllen fod yn ‘ddarllenwyr’, oherwydd defnyddir darllen i gychwyn sgwrs, creu cysylltiadau a helpu pobl i ddod i adnabod ei gilydd.

Pam mae’n bwysig? 

Mae ein gwerthusiadau wedi canfod bod Ffrindiau Darllen yn creu cysylltiadau ystyrlon, ac yn datblygu perthnasoedd cadarnhaol ac ymdeimlad o gymuned1, sydd i gyd yn bwysig ar hyn o bryd. Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn broblemau mawr2, ond mae Covid-19 wedi gwaethygu hyn3. Edrychwch yn fanylach ar rywfaint o’r gwaith ymchwil o 2020.

Beth mae arnoch ei angen?

Bydd angen i chi sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau priodol ar waith. Mae gennym wybodaeth am rai defnyddiol pan fyddwch yn dechrau gyda Ffrindiau Darllen, ond dyma rai o’r polisïau allweddol y mae’n rhaid iddynt fod ar waith:

  • Diogelu
  • Iechyd a Diogelwch
  • Diogelu Data neu Breifatrwydd
  • Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Polisi gwirfoddolwyr
  • Asesiadau risg

Pan fyddwn yn barod i ehangu ymhellach, y cam nesaf yw llofnodi cytundeb, yna byddwn yn caniatáu i chi gael mynediad at ein hyfforddiant a’n hadnoddau. Yn y cyfamser, cofrestrwch eich diddordeb uchod i gynnal Ffrindiau Darllen.

  1. Renaisi (2019) – Tackling loneliness through reading
  2. Yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd – The Facts on loneliness
  3. Y Groes Goch Brydeinig (2020) – Life after LockdownLonely and left behind. What Works Wellbeing (2020) How has Covid-19 affected loneliness

Dysgwch fwy!

Ymunwch â’n rhestr bostio i ddysgu mwy am Ffrindiau Darllen.

View our other programmes

Close

Let's keep in touch

Hear about exciting news across The Reading Agency. Reading Friends specific news will be included in The Reading Agency Roundup.

* indicates required

Our Newsletters

Get the latest news and updates from across the organisation

Our Bulletins

Taking part in one of our programmes? Get specific updates on these activities

Marketing Permissions

Please confirm you agree to receive email marketing from The Reading Agency.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

You can unsubscribe or update your preferences from The Reading Agency at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Close

Register your interest

* indicates required

I’m interested in...